آموزش
استفاده از ماشین آلات مدرن کشاورزی یک نیاز در دنیای امروز کشاورزی می باشد. افزایش میزان برداشت محصول، افزایش کیفیت محصول و کاهش هزینه ها از طریق کاهش مصرف منابعی مانند آب، کود و بذر تنها بخشی از مزایای استفاده از ماشین آلات مدرن کشاورزی است.


محصولات


فروشگاه
برخی از مشتریان
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

وزارت دفاع و پشتیبانی دفاع مقدس

زرین کشت پایدار پایین

مزرعه نمونه آستان قدس رضوی

مرکز تحقیقات وزارت جهادوکشاورزی ایران

مزرعه نمونه اتکا

مرکز تحقیقات دانشگاه فردوسی مشهد