پیغام

خدمات

طراحی و ساخت تجهیزات مدرن کشاورزی

شرکت گندم کار پارس با بهره مندی از نیروی متخصص ایرانی و با اتکا به امکانات داخلی توانسته است موفقیت های شایانی در عرصه طراحی و تولید تجهیزات مدرن کشاورزی بدست آورد.
 

تولید دانش بومی و ارائه مشاوره به کشاورزان و سازمان های مرتبط

یکی دیگر از خدمات شرکت گندم کار پارس، تحقیق در موضوعات مختلفی چون دانه ها، ریز مغزی ها، کشت، برداشت، خاک و مواردی از این دست است. تا به امروز کشاورزان بسیاری توانسته اند با بکارگیری مشاوره های متخصصین شرکت، هم در زمینه میزان برداشت و هم در زمینه کاهش هزینه ها (آب، کود و بذر) به پیشرفت های بی نظیری دست یابند. همچنین بسیاری از سازمان ها در حال حاضر از دانش بومی و بروز این شرکت بهرمند هستند.